Vi kan brottmål och vi kan hjälpa dig

BROTTMÅL

Brottmål är det som Brottmålsadvokaterna först och främst arbetar med!

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott. Rätt domstol i brottmål är tingsrätten på den ort, där brottet förövades enligt 19 kap 1 § rättegångsbalken.

Vi har mycket stor processvana inom området och vi åtar oss uppdrag såväl som försvarare och målsägandebiträde som särskild företrädare för barn. Vår kunskap och erfarenhet täcker alla delar av brottmålsförfarandet.

Offentlig försvarare i brottmål
Som misstänkt har man inte alltid rätt till en offentlig försvarare om till exempel brottet man misstänkts för är av ringa grad eller där straffpåföljden är böter eller villkorlig dom. Om straffpåföljden är annan än böter eller villkorlig dom eller om det kan finnas särskilda anledningar på grund av målet eller personliga förhållanden så har man som misstänkt i regel rätt till en offentlig försvarare. Ni kan även anlita oss som privat försvarare.

Målsägarbiträde i brottmål
Har man blivit utsatt för brott så kan en domstol i vissa fall förordna ett målsägandebiträde. Staten betalar då för målsägandebiträdet och det kostar ingenting för den som är målsägande. Den misstänkte eller de misstänka kan bli betalningsskyldig för målsägandebiträdet om den misstänkte eller de misstänkta döms för brottet.

Särskild företrädare för barn i brottmål
I fall då en vårdnadshavare misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Det är åklagare som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. En domstol kan tillfälligt förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt att barnets rätt ska kunna tas tillvara. Brottmålsadvokaterna har lång erfarenhet av att hjälpa barn med råd och stöd under brottmålsprocessen.

Anlita oss nu!